اقتصاد کوش آداسی

اقتصاد صنعت عمده کوشاداسی، گردشگری است. این شهر برای گردشگرانی که از راه خشکی می آیند، تسهیلاتی فراهم می کند و بندری برای مسافران کشتیهای تفریحی ای است که به افسس (Ephesus) می روند.