موقعیت جغرافیایی استانبول

در این بخش اطلاعاتی در خصوص موقعیت جغرافیایی استانبول قرار گرفته است.

جخرافیا طبیعی شمال غربی ناحیه مرمره ترکیه و بسفر جنوبی واقع شده و در بخش غربی آن در اروپا و بخش شرقی آن در آسیاست مساحت استانبول حدود ۱۸۳۱ یلومترمربع و مساحت استان استانبول 6220 کیلومتر مربع است. از نظر زمین شناسی، شهر استانبول درنزدیکی گسل آناتولی شمالی(NorthAnatolianFault) در میان دو صفحه یورو آسیا و آناتولی قرار دارد و تاکنون حرکات این صفحه ها باعث بروز زلزله های شدیدی شده است. بخش قدیمی شهر استانبول بر روی هفت تپه ساخته شده که همگی در میان دیوار دفاعی شهر قرارداشته اند. بلندترین نقطه استانبول تپه کاملیکا(Camlica Hill) یا به ترکی چاملیچا…
استان استانبول که استانبول بزرگ نیز نامیده می شود با مساحتی در حدود 5712 کیلومتر مربع دارای 32 منطقه بوده که 27 منطقه از این مناطق در محدوده شهری قرار دارند.